Terapi zhvillimi dhe okupacionale

Terapi zhvillimi dhe okupacionale

Terapia e zhvillimit përfshin fëmijët e grupmoshave 0-10 vjeç dhe ka në fokus të aftësojë fëmijën në përmbushjen e potencialit kognitiv, emocional dhe të aftësimit për jetën.

Terapia e zhvillimit dhe okupacionale ndërhyn në fushat e mëposhtëme:
• Aktivitete të jetës së përditëshme
• Aftësimin për jetën
• Arsimim
• Koha e lirë
• Aftësitë motorike (globale dhe fine)
• Aftësitë kognitive
• Aftësitë e komunikimit
• Përmirësimin e ndërveprimit social