Terapi ABA

Terapi ABA

Analiza e Aplikuar e Sjelljes (ABA) thekson se sjelljet e dëshiruara mund të mësohen përmes një sistemi shpërblimesh dhe pasojash.

Si funksionon terapia ABA?

Qëllimet e trajtimit janë të hartuara në bazë të moshës dhe nivelit të aftësisë së fëmijës. Ato mund të përfshijnë shumë fusha të ndryshme të aftësive, siç janë:
• Komunikimi dhe gjuha
• Aftësitë sociale
• Vetë-kujdesi
• Loja dhe argëtimi
• Aftësitë motorike
• Mësimi dhe shkathtësia akademike

Të gjithë fëmijët mund të përfitojnë nga terapia ABA duke qenë se është hartuar për të përmirësuar si sjelljen ashtu edhe aftësitë kognitive, sociale dhe emocionale.