Shërbimi i mbështetjes në kopshte/ shkolla

Shërbimi i mbështetjes në kopshte/ shkolla

Mësimi i aftësive të reja tek fëmijët kërkon edhe mirëmbajtje të tyre. Shërbimi i mbështetjes në kopshte/ shkolla ndihmon fëmijët me aftësi të kufizuara të përgjithësojnë njohuritë e fituara në procesin terapeutik si dhe të fitojnë aftësi të reja të autonomisë personale dhe sociale. Ky shërbim mbështetet fort në parimet e nxitjes së fëmijës për të rritur bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen në grup si dhe përmirësimin e aftësive akademike.

Me pas ne nje nenseksion tjeter qe duhet ndryshuar eshte Kurset e te shtunave, dhe duhet bere Kurset qe zhvillojme, ku me pas ky nenseksion do te kete keto nenseksione si me poshte me te njejten menyre si per nenseksionin e sherbimeve!